Forudsætninger og optagelse

Vejledende forudsætninger

Det bedømmes ved optagelsesprøven, om eleven har mulighed for – i løbet af de 3 år kurset varer – at opnå et fagligt niveau, som sandsynliggør, at eleven som af-slutning kan bestå optagelsesprøven til musikkonservatoriet. Ved at følge den 4-årige gymnasieuddannelse på Esbjerg Gymnasium, kan grundkurset ligeledes strækkes over 4 år, hvorved det bliver muligt at følge gymnasiet og grundkurset samtidigt. 
Da optagelsesprøven til musikkonservatoriet er krævende, må eleven ved optagelsesprøven til MGK have et rimeligt højt niveau i hovedfaget. Det er de samme optagelseskrav, uanset hvilket mål eleven har med MGK-kurset. 
 
Aldersgrænse
Der optages elever i alderen fra 14-25 år, men dispensation fra disse aldersgrænser kan gives, når særlige grunde taler herfor.
 

Optagelsesprøver

Hovedfagsprøver
Til hovedfagsprøven udføres to stykker musik af forskellig karakter. Mindst det ene skal udføres som sammenspil eller med klaverakkompagnement – dette gælder dog ikke klassiske pianister/guitarister og kompositionselever. Søger man den rytmiske linje, skal prøven indeholde improvisation. Den samlede varighed skal være ca. 10 min. Endvidere prøves i lettere prima vista og skala-spil på hovedinstrumentet. AM - ansøgere skal desuden synge en dansk sang (min. tre vers) uden akkompagnement.
 
Almene bifag
Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, imitation af forespillede fraser og forespillede rytmer samt rytmelæsning efter noder. Endvidere vil det være en stor fordel, hvis man har kendskab til klaverspil.