Studiets indhold og form

Hovedfag samt obligatoriske bifag for klassisk og rytmisk mgk

Ansøgere til- og studerende på Tonespace henvises til: Tonespace MGK
 
Det faglige slutniveau skal svare til optagelseskravene ved musikkonservatorierne. På MGK-kurset gives der en intensiv og målrettet undervisning, som fører eleverne frem til dette niveau. Derfor må eleverne være indstillet på, at kurset er meget forberedelseskrævende. 
 
Hørelære 
I faget hørelære tilegner kursisterne sig færdighed i at taktere de mest anvendte taktarter, at fremføre diverse rytmer, at synge forskellige former for prima vista sang, at notere efter musikdiktat, efter gehør bestemme dur, mol og intervaller – samt funktionsbestemme typiske harmonigange. 
 
Teori 
I faget teori gennemgås dur/mol og kirketonearter, intervaller, de tertsopbyggede tre- og fireklange, kvintcirklen og kadencer. Eleverne indføres i grundbegreberne inden for funktionsharmonik.  
SSB 
I SSB (Sang, Spil og Bevægelse) arrangeres der kurser af forskellig karakter, f.eks. folkedans, jazzballet, aerobic og afrikansk dans. Formålet med disse timer er at udvikle elevernes motoriske færdigheder i forhold til musik samt deres sans for rytme og puls.
 
Musikorientering 
I faget musikorientering arbejdes med at udvide elevernes musikalske horisont. Med udgangspunkt i musik-, node- og teksteksempler belyses musikken fra forskellige sider. De enkelte værker sættes ind i en historisk sammenhæng og deres formmæssige opbygning analyseres. 
 
Sammenspil
Eleverne deltager så vidt muligt i sammenspil efter nærmere aftale med hoved-fagslærerne og MGK-koordinatorerne. 
 
Kor 
MGK har eget kor. Der synges et alsidigt repertoire af såvel klassisk som rytmisk kormusik. Koret øver tirsdag eftermiddag. 
 
Koncerter
Gennem medvirken i koncerter udvikles elevernes rutine i at optræde.  
Censorer 
Ved optagelses-, års- og afslutningsprøver medvirker faglærere fra Esbjerg Kulturskole og musikkonservatorierne som censorer. 
 
Årsprøver 
Der afholdes prøver ved afslutningen af hvert skoleår. Hvis resultatet af disse prøver ikke er tilfredsstillende, kan eleven ikke fortsætte. Der er yderligere en prøve i bifagsklaver i december måned. 
 
Mødepligt 
Der er mødepligt til undervisningen, og det kan medføre bortvisning hvis fremmødet er under 80%.
 
Afslutning 
Kurset afsluttes med en prøve, der svarer til kravene ved musikkonservatoriernes optagelsesprøver. 
Kursusbevis 
Der udfærdiges et kursusbevis, der dokumenterer, at eleven har gennemført MGK-kurset.
 
 

Plan over timeforløb:

 

1. år 2. år 3. år
Hovedfag solo 60 min 60 min 60 min
Hovedfaget AM solo 45 min 45 min >45 min
Hørelære hold 50 min 50 min 50 min
Teori hold 50 min 50 min 50 min
Klaver/Brugsklaver solo 25 min 25 min 25 min
Klaverlaboratorium hold 60 min 60 min 60 min
Kor hold 100 min 100 min 100 min
Sammenspil hold 100 min 100 min 100 min
Sang, Spil og Bevægelse
SSB
hold projekt projekt projekt
Stemmedannelse (sang)
(kun på AM-linien
solo 15 min 15 min 15 min
Musikorientering hold 50 min 50 min 50 min