Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ESBJERG KULTURSKOLE


Gældende fra 1. januar 2007

Hent vedtægterne som PDF

§1  NAVN OG STATUS
Esbjerg Kulturskole er en kommunal institution med hjemsted i Esbjerg Kommune.

§2  FORMÅL
Esbjerg Kulturskole har til formål:
•    gennem udvikling af elevernes evner inden for kreative fag at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet som udøvere og lyttere/tilskuere,
•    at bibringe den enkelte elev færdigheder som forudsætning for personlig musisk-kreativ udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent,
•    gennem beskæftigelse med musisk-kreative fag at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
•    at give eleverne forståelse for og oplevelser af forskellige kunstarters gensidige inspiration, og den deraf opnåelige synergieffekt,
•    at virke til fremme af det lokale kulturmiljø.

§3  INDHOLD
Esbjerg Kulturskole tilbyder undervisning i musisk-kreative fag primært til børn og unge op til 25 år i Esbjerg Kommune. Der tilbydes endvidere undervisning til børn og unge fra andre kommuner samt til voksne.

Stk. 2
Esbjerg Kulturskole tilbyder undervisning på Musikalsk Grundkursus (MGK) og Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK).

Grundkurserne forbereder til optagelse på konservatorier, kunstakademiet samt andre videregående musik- og kunstuddannelser.

Stk. 3
Esbjerg Kulturskole varetager undervisningen af folkeskoleelever i henhold til ”Aftale om kombinationsbeskæftigelse mellem folkeskole og musikskole i Esbjerg Kommune”.

§4  BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, alle med stemmeret.
•    1 medlem udpeges af Esbjerg Byråd
•    2 medlemmer vælges af og blandt forældre til elever på Esbjerg Kulturskole. Heraf skal mindst én være forældre til en musikelev.
•    2 medlemmer vælges af og blandt lærerne på Esbjerg Kulturskole. Heraf skal mindst én være musiklærer.
•    1 medlem vælges af og blandt eleverne på Esbjerg Kulturskole
•    1 medlem vælges af og blandt Esbjerg Kommunes folkeskoles musiklærere

Stk. 2
Ansatte ved Esbjerg Kulturskole kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.

Stk. 3
Elevrepræsentanten må ikke deltage i afstemninger om eller overvære forhandlinger, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

Stk. 4
Bestyrelsens forældre-, lærer-, elev- og folkeskolevalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I første valgperiode vælges 1 forældrerepræsentant, 1 lærerrepræsentant og elevrepræsentanten dog kun for 1 år, så der sikres en kontinuitet i bestyrelsen.
Det af byrådet udpegede medlem udpeges for byrådets funktionsperiode.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 5
Der vælges/udpeges en suppleant for hvert medlem.

Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Lærer- og elevrepræsentanter kan ikke vælges som formand eller næstformand.

§5  BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Esbjerg Kulturskoles virksomhed inden for de af byrådet fastsatte mål og rammer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2
Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af kulturskolens leder.

Stk. 3
Bestyrelsen fastlægger, i samarbejde med skolens leder, skolens indhold og omfang, på baggrund af den af byrådet fastsatte budgetramme for Esbjerg Kulturskoles virksomhed.

Stk. 4
Bestyrelsen skal sikre samarbejdet med skolens interessenter, herunder også samarbejdet mellem folkeskolen og Esbjerg Kulturskole samt mellem hjemmene og Esbjerg Kulturskole.

Stk. 5
Bestyrelsen indstiller Esbjerg Kulturskoles budget og reviderede regnskab til Esbjerg Byråds godkendelse.

§6  BESTYRELSESMØDER
Esbjerg Kulturskoles bestyrelsesmøder er lukkede.

Stk. 2
Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt, og der indkaldes skriftligt til møderne med mindst 14 dages varsel af formanden, med angivelse af dagsorden.

Stk. 3
To medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5
Esbjerg Kulturskoles leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen, og er ikke stemmeberettiget.

Esbjerg Kulturskoles administrative leder deltager i bestyrelsesmøderne som referent, og er ikke stemmeberettiget.

Stk. 6
Der føres protokol over beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

§7  ESBJERG KULTURSKOLES LEDER OG DAGLIGE DRIFT
Kulturskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en musiklærer ved Esbjerg Kulturskole.

Stk. 2
Kulturskolens leder har overfor bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af kulturskolens undervisning i overensstemmelse med såvel kulturskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinjer fra kulturministeriet og Kunstrådet.

§8  ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB
Esbjerg Kulturskoles virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til gældende lovbestemmelser.

Stk. 2
Esbjerg Kulturskoles regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3
Esbjerg Kulturskoles leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i byrådet inden af byrådet fastsatte tidsfrist. 

Stk. 4
Bestyrelsen fremsender herefter - inden den fastsatte tidsfrist – det godkendte budget til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud.

Stk. 5
Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med regler, som kulturministeren fastsætter.

§9  VEDTÆGTER
Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, byrådet og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2
Byrådet og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

§10  OPHØR
Esbjerg Kulturskoles drift skal indstilles, hvis Esbjerg Byråd, efter samråd med Esbjerg Kulturskoles bestyrelse beslutter sig for Esbjerg Kulturskoles ophør.