Undervisningsbetingelser og praktiske oplysninger

Undervisningsbetingelser og praktiske oplysninger 2018/19 og tilmelding til 2019/20

Bemærk: læs undervisningsbetingelser for indenværende sæson her

Tilmelding

Tilmelding til sæson 2019-20 foregår her på hjemmesiden, og der er åbnet for tilmelding mandag den 18. februar 2019 kl. 9.00.
Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig elektronisk bedes du kontakte Kulturskolen.
I det omfang, der ikke er pladser nok, sættes du på venteliste.
Nuværende elever, og elever, som står på venteliste eller har orlov, har fortrinsret til undervisning i samme fag, ved tilmelding senest 1. april 2019.
Gentilmelding sker via elevens side på Kulturskolens Intranet. Læs om intranet: "Ofte stillede spørgsmål"

Besked om optagelse

Alle elever modtager besked om optagelse på mail inden skolesommerferien. Dette gælder også elever, som optages på ventelisten.
Tid og sted for afholdelse af undervisningen udsendes før undervisningsstarten i august enten fra den pågældende lærer (instrumentalundervisning), Kulturskolen eller Kulturskolens kontaktlærer på din hjemskole (folkeskole).

Sæsonlængde og ferier - se kalenderen nederst på siden.

2018/19: Sidste undervisningsdag i denne sæson er fredag den 21. juni 2019.  Ud over den egentlige undervisning, er der lagt 2 projektuger ind i uge 9 og uge 20. Der er enkelte dage i løbet af året (grønne dage), hvor der ikke er undervisning.  Dagene bruges til møder, kurser mv. 

2019/20: Hvis ikke andet er oplyst, begynder undervisningen mandag den 19. august 2019 og slutter fredag den 19. juni 2020 (begge dage inkl.). Der er som udgangspunkt 36 undervisningsgange for musik- og balletelever. Billedkunst- og teatereleverne undervises i 30 uger.
Sæsonstart for disse oplyses ved besked om optagelse.
Ud over den egentlige undervisning, er der lagt 2 projektuger ind i uge 9 og uge 20. Der er enkelte dage i løbet af året (grønne dage), hvor der ikke er undervisning.  Dagene bruges til møder, kurser mv. 
Der undervises ikke den 16. januar 2020 pga. pædagogisk arrangement for personalet.

Aflysning af undervisning

Vi aflysning af undervisningen benytter vi sms og mail. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst korrekt mobilnummer og mailadresse ved tilmeldingen, og at disse er opdaterede gennem hele sæsonen.
Lektioner, der aflyses pga. lærers fravær, refunderes.
Dog gives der ikke erstatning for de første 3 aflyste undervisningsgange.
Betalingen reguleres ikke ved elevens fravær, men husk at give din lærer besked ved fravær.
Bemærk at i perioder kan den sædvanlige undervisning være erstattet med et projekt, og at der for instrumentalelever omlægges 1 undervisningsgang til fokus-samtale mellem elev-forældre-underviser.

Udmeldelse

Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende. For instrumentalelever er tilmeldingen bindende, når undervisningstidspunktet er aftalt med læreren.
Nye elever og elever som skifter lærer, har syv ugers betalt prøvetid.
Udmeldelse inden for prøvetiden skal ske skriftligt på mail (man kan IKKE melde sig ud gennem sin lærer) –  til kulturskolen@esbjergkommune.dk senest mandag den 1. oktober 2019.
Efter prøvetiden er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen, og eleven kan kun fritages for betaling, hvis en elev fra ventelisten kan overtage pladsen.
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved fraflytning fra kommunen eller ved længerevarende sygdom.

Venteliste og ledige pladser

Hvis du står på ventelisten, mailer eller ringer vi til dig, når der er en ledig plads.
Der optages elever fra ventelisten hele sæsonen (for holdelever dog kun ved sæsonens start og efter efterårsferien).

Orlov

Nuværende elever kan bevare deres fortrinsret til et hold/fag/lærer – fx i forbindelse med efterskoleophold – hvis der søges orlov.
Orlov søges ved at gentilmelde sig og vælge orlov via hjemmesiden og bevilges for en hel sæson.
Husk gentilmelding til den efterfølgende sæson senest 1. april.

Betaling

Som udgangspunkt betales i tre rater, billedkunst og teater opkræves i to rater og beløb under 1.000 kr. i én rate. (Dette gælder ikke ballet).
Raterne forfalder i oktober, januar og april.
Indbetalingskort fremsendes fra Esbjerg Kommune – eller til betalerens e-boks.
Hvis der er aftale om PBS eller elektronisk betaling, sker opkrævningen på denne måde.
Sammen med første rate opkræves Copy-Danafgift og administrationsgebyr på i alt 100,00 kr. pr. betalende elev.

Kulturskolens musikundervisning i skoletiden

I forbindelse med folkeskolereformen er der skabt mulighed for, at musikundervisningen i Kulturskoleregi kan lægges i skoletiden.
Ved tilmeldelse til Kulturskolen kan I anmode om, at jeres barn opfylder en del af sin undervisningspligt ved at deltage i Kulturskolens
musikundervisning.
BEMÆRK: At der er tale om en anmodning/ansøgning til skolelederen på jeres barns skole. Det er skolelederen, som skal give den endelige tilladelse. 

Elevens sygdom.

Hvis eleven er syg, bedes I så vidt muligt melde afbud til læreren eller kontoret.  Vi beder om, at elever, der ikke har været i skole pga. sygdom, heller ikke møder til undervisning i Kulturskolen. 

Kørsel med underviser eller anden forældre.

For at elever kan køre med i biler ført af en anden forælder eller underviser, skal der indhentes en samtykkeerklæring fra elenvens forældre.  Du finder erklæringen her.  Den bedes udfyldt og afleveret til underviseren.  (Vær opmærksom på, at hvis du selv lægger bil til, skal du selv dække selvrisiko/bonustab i tilfælde af skade).