Hvad er Tværkunsterisk Grundkursus

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse af det tværkunstneriske grundkursus

Det tværkunstneriske grundkursus er, nytænkende og som det første i landet, et talentudviklingsprojekt støttet af kulturministeriet og Esbjerg kommune i tre år. Kurset er for den enkelte elev som udgangspunkt et årigt

Projektets faglige profil kendetegnes ved ambitiøst arbejde med de særegne faktorer i tværkunstnerisk arbejde og ved en eksperimenterede og risikovillig tilgang til indhold og form. Et tværkunstnerisk forløb og den tværfaglige tankegang kan være med til at udfordre og udvikle det konventionelle samt være en platform, hvor det ikke handler om, at man er musiker, scene-, eller billedkunstner, men hvad man som individuel person kan byde ind med af idéer, tanker og hvordan man bruger sit håndværk.

Projektets fokus på nytænkning og niveau:

Projektet er nyskabende, fordi der endnu ikke findes et tværkunstnerisk grundkursusforløb i Danmark. Vi mener, at projektet er i tidens ånd med samskabelse gennem fællesskaber.

Det høje faglige niveau opnås ved, at underviserne har et højt tværkunstnerisk niveau og en høj pædagogisk faglighed, som sikrer undervisningens kvalitet.

Målgrupper

 • 18-25 årige Grundkursuselever fra hele landet som har gennemført mindst ét års grundkursus eller hvad der ud fra en optagelsesprøve vurderes, at svare dertil.

 • Unge talenter fra diverse kunstarter såsom musik, teater, dans, billedkunst, forfatterskab, film/medier, herunder ikke organiserede kulturtilbud som street culture mv. kan søge optagelse.

 • Kulturtalenter fra udlandet med kompetencer svarende til grundkursusniveau kan søge optagelse.

Optagelsesprøve

Der er krav om optagelsesprøve for alle for at sikre, at ansøgerne har de rette kompetencer. (Mere information om optagelse, datoer og form: Link)

Hvor foregår projektet

På Esbjerg Kulturskole, men med ekskursioner i ind- og udland. Der samarbejdes med velkvalificerede undervisere både regionalt, nationalt og internationalt.

Antal deltagere

Der kan deltage 12 elever om året på det Tværkunstneriske Grundkursus. Øvrige grundkursuselever kan indgå i interaktion og synergi med eleverne på det Tværkunstneriske Grundkursus, hvor der vil være fælles arrangementer fx artist talks, forestillinger, koncerter og masterclasses.

Anvendte metoder

De anvendte metoder vil bestå af masterclasses, devising, fællesundervisning, selvstudium, tematiske forløb, camps, studieture, artist talks samt individuel vejledning og mentorordning.

Forventede aktiviteter

 • 4 Ugentlige tværfaglige undervisningstimer

 • Selvstudium med sparring

 • Weekendworkshops

 • Ekskursioner/ studieture

 • Visninger- og præsentationer

 • Optagelses- midtvejs- og årsprøver

Alle kunstarter inddrages og der er ingen begrænsninger, men der er en fælles kunstnerisk referenceramme, som overfor eleverne vil være tydeligt tværfagligt defineret. Eleverne arbejder både monofagligt og multimedialt i tematiserede forløb og projekter med andre.

Målgruppe inddrages i udviklingsfasen

Nuværende og kommende elever på allerede eksisterende grundkurser og det nyoprettede Tværkunstneriske Grundkursus vil kunne blive inddraget i udviklingsfasen ved at indgå i faglige diskussioner, med input og anbefalinger til det faglige og sociale indhold til det Tværkunstneriske Grundkursus. Koordinator og udefra kommende gæstelærere indgår som katalysatorer i processen.

Projektets formål

 • At give kulturtalenterne styrkede kompetencer indenfor tværkunstnerisk samarbejde ved at eleverne får overblik over den samlede kunstscene, og lærer at omsætte og arbejde med egne idéer og koncepter samtidig med, at de indgår i samskabende processer.

 • At styrke fødekæden indenfor det lokale og regionale talentmiljø, samt at skabe ligevægt og synergi mellem kunstarterne samtidig med, at kulturtalenterne i et kunstnerisk fællesskab møder og inspireres af den tværæstetiske kunst. Dette øger elevernes kompetencer til optagelse på de videregående kunstneriske uddannelser.

 • At fremme den udvikling som har vundet indpas de senere år, både nationalt og internationalt, omkring det tværkunstneriske arbejde.

Projektets målsætninger

 • At talentmiljøet styrkes og den enkelte elev opnår viden og kompetence til tværæstetisk samskabelse.

 • At eleverne er mere velkvalificerede til at blive optaget på de videregående kunstneriske uddannelser.

 • At der indsamles viden med henblik på etablering af lignende tværkunstneriske læringsforløb andre steder.

 • At fastholde kulturtalenterne for at styrke den lokale fødekædestruktur samt øge rekrutteringsgrundlaget til optag på de videregående kunstneriske uddannelser.

Resultatmål

At der genereres tværæstetiske værker (forestillinger, udstillinger, koncerter mv.)  og en årlig offentlig præsentation ved årets afslutning. Derudover afsluttes forløbet med en årsprøve.

Effektmål

 • At udvikle flere kvalificerede ansøgere med styrkede tværæstetiske kompetencer, som søger om optagelse på de videregående kunstneriske uddannelser.

 • At eleverne fremadrettet vil indgå i samarbejder på tværs af kunstarterne.

 • At der etableres tværæstetisk videndeling på landsplan med afsmitning fra dette projekt.

 • At eleverne beriger kommunens og regionens kulturliv ved at gennemføre kulturarrangementer og begivenheder.

Projektet har relevans, fordi der endnu ikke eksisterer lignende tilbud nationalt. Eleverne på det Tvær-kunstneriske Grundkursus får på et tidligt tidspunkt indblik i at indgå i tværkunstneriske fællesskaber og samskabelser, men får også individuel vejledning. Eleverne udfordres på deres egne kunstneriske rammer ved ikke kun at fordybe sig i eget kunstfelt.

På et tidligt stadie lærer talenterne at være entreprenører og ansvarlige for egne værker og arbejder ud fra specifikke temaer. Eleverne kontakter selv mulige samarbejdspartnere så deres værker/arbejde realiseres i en relationel koordinering. Samarbejderne skabes med udgangspunkt i de aktuelle opgaver. Projektet vil skabe sammenhæng og bygge bro mellem kommunens talenter, da de i fællesskab skaber projekter, events, forestillinger og happenings til understøttelse og berigelse af det lokale kulturliv.

Der er modtaget anbefalinger og støttebreve fra følgende:

 • Claus Skjold Larsen, rektor, Syddansk Musikkonservatorium.

 • Lilibeth Cuenca Rasmussen, Billedkunstner, Amanuensis ved Universitetet i Bergen.

 • Johannes Diemling, Artistic dirctor, Dresden.

 • Kirsten Dehlholm, Kunstnerisk leder af Hotel Pro Forma.

 • Claus Handberg, digter, musiker, billedkunstner og freelanceunderviser ved Holbæk Kunsthøjskole, Kunstakademiet i Bergen, Københavns Kunstskole.

 • Gertrud Exner, Kunstnerisk leder af TeaterBLIK.

 • Hans Peter Stubbe Teglbjærg, komponist, lydkunstner, fieldrecordist, forsker og underviser, Kbh. Univer-sitet.

 •  

Samarbejdspartnere i projektet:

 • Esbjerg Kulturskole

 • Syddansk Musikkonservatorium

 • Musikhuset Esbjerg

 • Huset//Esbjerg

 • Esbjerg Kunstmuseum

 • Ribe Kunstmuseum

 • Tobakken

 • Den Ny Opera

 • Esbjerg Ensemble

 • GAME Streetmekka

Projektets resultater implementeres i de deltagende partneres praksis og organisationer:

Erfaringerne og resultaterne implementeres i de deltagende kultur-og uddannelsesinstitutioner ved at der i samarbejde skabes nye traditioner for, hvordan der arbejdes tværkunstnerisk. De deltagende partnere udvikler sig sammen og lærer af hinandens resultater og praksis. Resultaterne implementeres gennem events og præsentationer. Målet er at ligestille den tværkunstneriske kunstform med andre kunstarter.